REGULAMIN

1.Zakres usług dla najlepszego serwisu prognozowania piłki nożnej

SoccerBetShoot za wynagrodzeniem zapewnia użytkownikowi z prognozą zestawie, który zawiera analizy i prognozy piłki nożnej dotyczące jednej lub kilku konkretnych wydarzeń, w tym imprez sportowych, i zalecenia dotyczące wykorzystania tych informacji ( "Zawartość"). Przepis Treści dla użytkownika jest zwana dalej “Usługa”.
Użytkownik korzysta z treści na jego / jej własne ryzyko i dyskrecji. Pewne zastosowania może być zabronione przez niniejsze Warunki użytkowania, Powiązane dokumenty i obowiązujące przepisy.

2.Akceptacja Warunków Korzystania

Korzystając z tej strony internetowej i / lub tworzenie konta użytkownika i staje się, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na wszystkie warunki, warunki i uwagi zawarte lub odwoływać w Serwisie ("Warunki korzystania"). Proszę uważnie przeczytać poniższe Warunki korzystania. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami korzystania, Nie używaj tej stronie i Usług. Uzyskując dostęp, za pomocą, lub w jakikolwiek sposób pobierania, bez limitów, każda usługa z tej strony, lub po prostu przeglądanie tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się i są związani niniejszych Warunków.
SoccerBetShoot zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia każdego odwiedzającego WWW („Użytkownik” lub „Ty”). Z tego powodu, Zachęcamy do przeglądu tych warunków używania ilekroć użyć naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z Warunków Korzystania, Państwa upoważnienie do korzystania z tego Serwisu automatycznie kończy.

3.Kwalifikowalność

Aby kwalifikować się zarejestrować i założyć konto, to musi być zgodne z prawem na odbieranie i zapłacić za usługę przynajmniej w danej jurysdykcji , aw każdym razie Musisz przynajmniej 16 lat i nie być firmą, podmiot gospodarczy, instytucja lub inny podmiot prawny. Korzystając z tej strony i Usług, Użytkownik oświadcza, że ​​posiada prawo, władza i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz do przestrzegania wszystkich tych Warunków Korzystania. SoccerBetShoot zastrzega sobie prawo, własnego uznania, odmowy usługi i dostęp do każdego potencjalnego uczestnika. Pracowników, funkcjonariusze, dyrektorzy, inwestorów, środki, oraz przedstawiciele SoccerBetShoot i ich rodziców, stowarzyszone i zależne, a każdy z ich odpowiednimi najbliższej rodziny (zdefiniowana jako rodzice, małżonka i dzieci) a każda osoba zamieszkała w tym samym gospodarstwie domowym jako takiego i sponsorów oraz oddziałów i agencji reklamowych i promocyjnych SoccerBetShoot nie są uprawnione do korzystania lub załóż konto w Serwisie.

4.lokalnymi przepisami, Usługa niedostępna w niektórych krajach

Jesteś podlega prawom kraju, stan, Miasto (zbiorowo „Jurysdykcja”) w którym mieszkają i / lub z którego można uzyskać dostęp do stron internetowych i usług. Dostęp do strony internetowej nie może być legalne dla niektórych lub wszystkich mieszkańców, lub osób przebywających w, niektórych jurysdykcjach. Jest odpowiedzialny za określenie prawa, które ma zastosowanie w danej jurysdykcji i SoccerBetShoot nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyrażania lub domniemanej, co do legalności swojego udziału w lub wykorzystania usługi na tej witrynie.
Użytkownik zgadza się na wyłączną odpowiedzialność za zgodność z wszelkimi i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami o jurysdykcji, z którego korzystać z tej strony lub Usług.
Jeśli otworzysz konto i / lub udziału w usług oferowanych w Serwisie, gdy znajduje się w jurysdykcji zabronionego, Będziesz z naruszeniem prawa danej jurysdykcji i niniejszych Warunków Korzystania. W konsekwencji, Twoje konto może zostać zawieszone lub zakończone.

5.Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z Serwisu i usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Ani SoccerBetShoot ani żaden z jej funkcjonariuszy, dyrektorzy, lub pracowników, środki, kupcy, sponsorzy, licencors, dostawcy części (zarówno sprzęt i oprogramowanie), i / lub jakakolwiek strona trzecia, która dostarcza produkty lub usługi zakupione lub dystrybuowane przez Dostawcę (łącznie „Dostawcy”), gwarantuje, że na stronach internetowych powiązanych z dostawcami, w tym, lecz nie ograniczając się do tej strony, będzie nieprzerwane, bez błędów, lub wolny od wirusów, robaki, konie trojańskie, rejestratory klawiatury, programy szpiegujące, adware, złośliwe oprogramowanie, szkodliwe lub złośliwy kod, lub inne wady. Informacja, produkty i usługi publikowane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne.
Biorąc pod uwagę, że:
zakłady w bukmacherów, zakłady tips terminale i inne instytucje, które umożliwiają zakłady, są z natury hazard;
hazard zapewnia absolutną niezależność jej wyniku od woli i działań swoich członków / moderatorów, jak i osób trzecich;
Ryzyko uczestnictwa w hazardzie spekulacyjnej – jako uczestnicy mogą albo zarobić dochodów, lub ponoszą straty,
Użytkownik zgadza się, że korzystanie z treści jako „doradzać prognoz” nie jest gwarancja zysk i nie powinny być uważane za okoliczność co eliminuje ryzyko związane z uczestnictwem w hazardzie.

co więcej, SoccerBetShoot nie daje żadnych gwarancji i nie podlega jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za treści przedmiotu i konsekwencje jego użycia jako „doradzać prognoz”.
SoccerBetShoot nie daje żadnych gwarancji co do wyników, które mogą być uzyskane z korzystania z Serwisu lub Usług. Oferta SoccerBetShoot nie ma stałego produkty meczów, wszystko to, co można zobaczyć na naszej stronie internetowej jest tylko częścią naszej strategii marketingowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek traci.
Ponadto, SoccerBetShoot nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opinie, wyświetlenia, rada lub wypowiedzi zamieszczone na stronie internetowej (włącznie z, bez limitów, we wszelkich dziedzinach księgowania publicznych Serwisu) przez jakąkolwiek osobę lub podmiot inny niż autoryzowany SoccerBetShoot reklamodawców, dostawców treści, Użytkownik, gości, niezależni pisarze i eksperci nie są upoważnione rzeczników SoccerBetShoot.
Ograniczenie odpowiedzialności
SoccerBetShoot nie gwarantuje nieprzerwanej i bezpieczny dostęp do strony internetowej lub innych związanych z nią usług. Funkcjonowanie strony może być zakłócana przez liczne czynniki poza kontrolą SoccerBetShoot. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej, oprogramowanie, lub wszelkie pokrewne usługi, włącznie z, ale nie ograniczone do, bezpośredni, pośredni, przypadkowy, wynikający, specjalne szkody czy takie roszczenia na podstawie gwarancji, kontrakt, tort (w tym zaniedbania).
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ustęp 5 stosuje się do wszystkich treści, towar, i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Takie ograniczenie odpowiedzialności stosuje się, czy szkody wynikają z niewłaściwego użycia towarów lub usług za SoccerBetShoot, z niemożności korzystania z towarów lub usług za SoccerBetShoot, lub przerwania, zawieszenie, lub wypowiedzenie SoccerBetShoot znajduje Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do ciebie. Jeśli jesteś niezadowolony z dowolnej części witryny, Twój jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej strony.

6.Odpowiedzialność konto

Po utworzeniu konta, Użytkownik oświadcza, że ​​spełnia wszystkie wymagania. Użytkownik zgadza się (za) zapewniają prawdziwe, dokładny, aktualne i kompletne informacje o sobie jako prośba o zgłoszeniu SoccerBetShoot za (W „Rejestracja danych”) i (b) utrzymywać i niezwłocznie zaktualizować rejestracji danych, aby utrzymać go prawdą, dokładny, aktualne i kompletne. Jeśli podasz żadnej informacji, która jest nieprawdziwa, niedokładny, Nie lub niekompletne, lub SoccerBetShoot ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładny, Nie lub niekompletne, SoccerBetShoot ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie wszystkich opłat i prowizji (włącznie z obowiązującymi podatkami) związane z korzystaniem z Serwisu i usługi w ramach konta.
Nieujawnianie
Po wybraniu lub przydzielono unikalny login i hasło („Identyfikatory”) dla Twojego konta, Twoim zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa i poufności tych identyfikatorów. W przypadku, gdy obawiasz się, że Twoje Identyfikatory nie są już bezpieczne i poufne, Należy niezwłocznie powiadomić SoccerBetShoot przez wysłanie e-maila , przy czym mogą być wybierane i przydzielane nowe identyfikatory, a wszelkie transakcje przyszłości na poprzednich identyfikatory mogą zostać unieważnione, w wyłącznej gestii SoccerBetShoot. Niezależnie od powyższego, wszelkie transakcje wykonane i zaakceptowane na Stronie, gdzie zostały wykorzystane Twoje Identyfikatory (i gdzie nie zostały wcześniej zgłoszone SoccerBetShoot przewidziane w niniejszym) będą traktowane jako ważne.
Użytek własny
Tylko jedno konto jest dozwolone za osobę. Twoje konto nie jest zbywalne. W żadnym przypadku nie pozwalasz lub dopuszczają inną osobę, w tym bez ograniczeń każdą osobę w wieku poniżej prawnego do korzystania z Usług w swojej właściwej jurysdykcji, iw żadnym wypadku każda osoba w wieku poniżej 16, używać konta ani Identyfikatory w taki sposób, że może naruszać norm lub przepisów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której się znajdujesz i / lub jesteś mieszkańcem, lub gdzie taka inna osoba się znajduje i / lub ma miejsce zamieszkania. Każda osoba okaże się, że narusza tej części mogą być zgłaszane do odpowiednich organów.
Cena i płatności
Użytkownik zostanie obciążony kosztami Usług według cen (stawki) oraz w walutach wskazany na stronie internetowej.
Użytkownik może zapłacić za usługę przez każdy z dwóch poniższych sposobów:
przez jednostki kredytowe na jego / jej wirtualnym równowagi w jego / jej konta, stworzony po rejestracji w Serwisie. Saldo wirtualny musi być wypełnione wcześniej przez płatności.
Bezpośrednie płatności kartą bankową lub innymi środkami płatniczymi zaakceptowane przez WWW, z lub bez rejestracji w Serwisie (dalej zwane “szybkie Zamówienie”).
Jesteś odpowiedzialny za pokrycie wszystkich opłat, opłaty i podatki związane z korzystaniem z Serwisu oraz innych usług z SoccerBetShoot, w tym płatności za zakupy dokonywane za pośrednictwem strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej, wypłata wszystkich opłat i muszą być wykonane za pomocą kredytu, karty debetowej lub opłaty, ważna w momencie zakupu, a które są prawnie prawo do korzystania. SoccerBetShoot nie oferuje zwrotu środków, jeśli zdarzy mecz przegrać, wszystko można zobaczyć na stronie internetowej to tylko marketing. Wziąć pod uwagę, że nie wszystkie mecze są zamieszczone w naszym archiwum, Tylko pojedyncze mecze zwycięskie, oferty biletów lub oferta specjalna, dla danego dnia są umieszczane w do sekcji archiwum, jeśli istnieje jakakolwiek wygrana.

7.Własność intelektualna

Usługa, Cała zawartość i wszystkie treści w serwisie są własnością SoccerBetShoot i chronione międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. SoccerBetShoot nie rości sobie prawa własności praw autorskich należących do osób trzecich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści i materiały dostępne w Serwisie, łącznie z zawartością, są chronione, ale nie ograniczając się do praw autorskich, znakami towarowymi, patenty, tajemnice handlowe, know-how. Reprodukcja, biurowy, lub redystrybucja dla celów komercyjnych jakichkolwiek materiałów lub elementów na stronie internetowej jest zabronione bez pisemnej zgody SoccerBetShoot. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez SoccerBetShoot, Nie zgadza się sprzedać, licencja, wynajem, modyfikować, rozprowadzać, Kopiuj, rozmnażać się, przekazać, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, przystosować się, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów lub treści. Pomimo powyższego, można wydrukować lub pobrać jedną kopię materiałów lub treści na tej stronie na jednym komputerze w danym momencie do osobistego, użycie niekomercyjne, pod warunkiem, że zachować w stanie nienaruszonym wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Korzystanie z treści lub materiałów, łącznie z zawartością, na dowolny cel nie zostały wyraźnie dozwolone w tych warunkach jest zabronione.
Licencja SoccerBetShoot udziela Ci odwołalnej Osobiste, niezbywalna i niewyłącznej licencji na używanie wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z jego usług na jednym komputerze w danym momencie, pod warunkiem, że nie (i nie dopuszczają żadnej osobie trzeciej) Kopiuj, modyfikować, tworzenie pochodnych pracę, Przekompiluj, lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, Sprzedać, przydzielać, licencja sub lub w inny sposób przenosić żadnych praw do oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować oprogramowania w jakikolwiek sposób iw jakiejkolwiek formie, lub korzystać ze zmodyfikowanych wersji oprogramowania, włącznie z, bez limitów, w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu.

8.Prywatność

SoccerBetShoot szanuje prywatność Users.User przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że osiada Niniejsza Polityka Prywatności, włącznie z, ale nie ogranicza się do sposobu, w jaki zbiera SoccerBetShoot, zastosowania i ujawnia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, stanowi integralną część Warunków Korzystania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na każdej części Polityce prywatności, to on / ona nie powinny korzystać z WWW lub przedstawić wszelkie dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej.
9.Polityka prywatności WSTĘP prywatność stronie SoccerBetShoot ("Stronie internetowej") użytkowników jest dla nas ważne. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jak SoccerBetShoot (zdefiniowane w Warunkach użytkowania) zbiera i wykorzystuje informacje zebrane za pośrednictwem Serwisu. Państwa dane zostaną wykorzystane tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, jednak, SoccerBetShoot może zmienić tę politykę od czasu do czasu. Niniejsza Polityka prywatności została uwzględniona i podlega SoccerBetShoot Warunki użytkowania. OBSZARY Witryna publiczna Jeśli tylko wizyty w publicznej Serwisie, nie zbieramy żadnych danych osobowych o użytkowniku. Gromadzenie i wykorzystanie INFORMACJE SoccerBetShoot zbiera dane osobowe do zakładania i zarządzania kontami dla usług dostarczania. Być może trzeba dostarczyć SoccerBetShoot informacji osobistych, takich jak:

nazwy; numery telefoniczne; adres e-mail;
informacje o koncie bankowym; informacji kredytowej i karta debetowa; daty urodzenia; i kopie dokumentów identyfikacyjnych.
SoccerBetShoot wykorzystuje te informacje do:

Rejestracja www; umożliwiając transakcje;
zapewniając rozwiązywania sporów;
wysyłanie powiadomień Update Service;
wykrywania i zapobiegania oszustwom;
zmierzenie, poprawa, i dostosowywania naszych usług; i
spełnieniu innych techniczny, logistyczny, budżetowy, podatek, prawny, funkcje administracyjne.
SoccerBetShoot mogą również zbierać informacje od osób trzecich tło do weryfikacji tożsamości; powstrzymać, wykryć, i zapobiegania oszustwom i nielegalną działalność; podejmowania decyzji biznesowych. SoccerBetShoot zachowuje te informacje tak długo, jak to będzie potrzebne w celach biznesowych lub jako racjonalnie muszą być zgodne z naszymi zobowiązaniami prawnymi. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY, Abonentów i formularzy kontaktowych Jeśli zdecydujesz się zostać zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, zapisać się do którejś z naszych biuletynów lub wypełnij formularz kontaktowy (razem „User”), będziemy zbierać i trzymać informacje o sobie, które dobrowolnie podzielić się z nami, kiedy się ubiegać o User. Dane osobowe gromadzone przez nas obejmie swoje imię i nazwisko, Nazwa Użytkownika, (e-mail) adres, hasło, adres pocztowy, Numery telefonów i country, ale mogą zawierać również dodatkowe informacje niezbędne, aby zapewnić Państwu usługi, którą zażądać. Możemy od czasu do czasu wysyłać e-maile promocyjne o oferowanych przez nas usług i ogłoszeń dotyczących naszych usług. Jeśli w dowolnym momencie nie chcesz już otrzymywać takich wysyłek, można zdecydować się albo przez kliknięcie na „wypisać” link zawarty w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami poprzez e-mail. Nie będziemy ujawniać lub sprzedać swoje dane osobowe do jakiejkolwiek innej firmy lub organizacji, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że takie działanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem. Możemy udostępniać te informacje osobiste z naszej sieci partnerów dostawców, którzy zaufanych partnerów biznesowych osób trzecich. Linki do innych stron i usług strona zawiera linki do innych stron internetowych lub zasobów. Proszę przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, i nie wspiera i nie są odpowiedzialni, bezpośrednio lub pośrednio, za politykę prywatności lub zawartość (w tym wprowadzenie w błąd lub zniesławiające treści) z tych stron, włącznie z (bez limitów) każda reklama, produkty lub inne materiały lub usługi dostępne na lub z takich stron lub zasobów, ani za szkody, utrata lub przestępstwo spowodowane lub rzekomo spowodowane przez stosowanie takiej treści, towary lub usługi dostępne na takich zewnętrznych witryn lub zasobów. Użycie jakichkolwiek linków do innych stron internetowych i zasobów jest całkowicie na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zgodne z warunkami jakichkolwiek powiązanych stron internetowych odwiedzanych. COOKIES Po odwiedzeniu strony internetowej, będziemy automatycznie zapisuje pewne informacje o użytkowaniu. W tym celu umieszczamy pliki cookie na komputerze. Cookie to plik komputerowy, który wysłaliśmy do komputera i że komputer wysyła z powrotem do nas za każdym razem, kiedy złożyć wniosek z naszej strony internetowej. Cookies pomagają nam rozpoznać, kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie. Ta informacja jest wykorzystywana do użycia pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób nasza strona jest nawigacja, ilu odwiedzających przybyć konkretnych stron, kiedy były dostępne konkretne strony, długość i częstotliwość pobytów w Serwisie, Język używany różnorodność przeszukania baz naszej stronie za, typy przeglądarek i systemów operacyjnych komputerów używanych przez użytkowników i adresów Internet Protocol użytkowników. Proszę zanotować: Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można polecić swoją przeglądarkę, by nie akceptować plików cookie lub poprosi przed zaakceptowaniem ciasteczka z odwiedzanych witryn. Jeśli nie zdecydujesz się przyjąć nasze ciasteczka, będziemy nadal pozwalają na dostęp i korzystać z udogodnień w Serwisie. ZGODA Akceptując Politykę prywatności lub korzystając z usług w Serwisie, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez nas w celach opisanych powyżej i do innych celów, co jest racjonalnie konieczne do świadczenia lub właściwego podawania danego serwisu WWW zgodnie z Polityką Prywatności. ZMIANY DO POLITYKI PRYWATNOŚCI SoccerBetShoot może zmodyfikować lub zaktualizować tę politykę prywatności od czasu do czasu, więc proszę przejrzeć ją okresowo. Możemy dostarczyć dodatkowe formy zawiadomienia o modyfikacji lub aktualizacji jako uzasadnione okolicznościami. Dalsze korzystanie z SoccerBetShoot lub usług po każdej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności będą stanowić akceptację takiej modyfikacji.

10.Linki do innych stron

Niniejsza strona internetowa może zawierać kilka linków do innych stron i może przekazać użytkowników do innych stron internetowych w oknie przeglądarki internetowej sam. Strony te nie są pod kontrolą SoccerBetShoot, oraz istnienie linkiem na stronie internetowej nie oznacza poparcia dla powiązanych stron przez SoccerBetShoot lub jakichkolwiek powiązań pomiędzy SoccerBetShoot i właścicieli powiązanych stron. SoccerBetShoot nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, i wyklucza wszelką odpowiedzialność, odnoszące się do dokładności, zawartość, Warunki korzystania, Polityka prywatności, produkty, usługi, legalność, niezawodność, punkt widzenia, precyzja, waluta, przyzwoitość, lub dowolny inny aspekt powiązanych stron. Zgadzasz się, że SoccerBetShoot nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w odniesieniu do takich materiałów. SoccerBetShoot zachęca do zbadania polityki prywatności i / lub warunków polityki Przed pierwszym użyciem dowolnej strony internetowej przez osoby trzecie.

11.Podstęp

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że użytkownik nie musi obejść lub próba ominięcia któregokolwiek z niniejszych Warunków Korzystania, Usługa oferowana za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób zakłócać ani nie próbować przerywać operacji Witrynie (zbiorowo, A „Obejście Act”). Jeśli SoccerBetShoot określa, według własnego uznania, Użytkownik, który zaangażował, lub próby angażować, w każdym obchodzeniu postanowień ustawy, wykorzystywać zautomatyzowaną technologię lub w inny sposób popełnienia oszustwa w odniesieniu do witryny internetowej, następnie, w takim przypadku, Użytkownik nie będzie podlegać zawieszeniu lub rozwiązaniu dostęp Użytkownika do Serwisu i / lub serwisu, i SoccerBetShoot zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Użytkownika i zgłosić Użytkownika do odpowiednich organów regulacyjnych.

12.Zakończenie

Niniejsze Warunki Korzystania są skuteczne do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z witryny internetowej. dostęp użytkownika do witryny sieci Web może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z SoccerBetShoot jeśli według własnego uznania Użytkownik nie spełnia któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu w każdej chwili.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub rozwiązania Web Site z jakiegokolwiek powodu, bez wypowiedzenia w każdej chwili. Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy zawiesić lub zamknąć konto, jeśli podejrzewamy, że zaangażowani w oszukańczej działalności w związku ze stroną.

13.Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i nas i (w stosownych) nasz rodzic, filie, stowarzyszone, partnerzy SoccerBetShoot, funkcjonariusze, dyrektorzy, środki, i pracownicy, przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionych opłat dla prawników, wykonane przez osoby trzecie na skutek lub wynikające z naruszenia przez niniejszych Warunków Korzystania lub dokumentów, które zawiera w odniesieniu, lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

14.Obowiązujące prawo / Właściwość

Odwiedzając i / lub korzystania ze strony internetowej, Zgadzasz się, że (bez odniesienia do konfliktu zasad prawnych) następujące przepisy będą regulować te stopek, Warunki korzystania, Polityka prywatności:
ustawa z Anglii – Jeśli nie jesteś obywatelem lub rezydentem kraju oficjalnej rejestracji SoccerBetShoot;
prawo kraju oficjalnej rejestracji SoccerBetShoot – Jeżeli jesteś obywatelem lub rezydentem kraju oficjalnej rejestracji SoccerBetShoot;
Użytkownik niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na jurysdykcję sądów właściwy ze względu na oficjalnej miejscu SoccerBetShoot